Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

 

Poëzie van A tot Z - editie 2018: De Schemering

Deadline: 
wo 28 februari 2018, 23u45
Organisatie: 
Gemeenten Avelgem en Zwevegem i.s.m. Marnixring

Ooit was spoorlijn 83 een vlotte spoorverbinding tussen Kortrijk en Amougies. De lijn was 21,9 km lang maar verloor in de loop der jaren haar oorspronkelijke functie. Een deel van de voormalige spoorwegbedding maakt vandaag deel uit van het Guldensporenpad, een veilige ‘fiets(snel)weg’ tussen de verschillende gemeenten in de Leievallei.

Het gedeelte tussen Avelgem en Zwevegem heeft een zeer divers landschappelijk karakter: dit pad is een veel gebruikte wandel- en fietsroute. Het is ingebed in een prachtig stukje natuur in het lichtglooiende landelijk gebied tussen beide gemeenten. Langs dit gedeelte realiseert Marnixring De Vlaschaard samen met de gemeentes Avelgem en Zwevegem een Poëziepad van station Avelgem tot station Zwevegem.

Het project loopt over een periode van 5 jaar: van 2015 tot 2019. Jaarlijks worden twee gedichten langs het pad geplaatst: het winnende gedicht van de poëziewedstrijd en een gelegenheidsgedicht van de jaarlijks aangestelde curator. Momenteel staan reeds 6 gedichten langs het fiets- en wandelpad.

Curator van deze 4e editie is Karlijn Sileghem. Zij koos voor het thema “De schemering”.

Het volledige reglement, lees je hier.

Winnaars van de
tweede en derde prijs
ontvangen een
boekenpakket.
3.
Per editie worden de beste gedichten gebundeld in een
gelegenheidsuitgave
. Na afloop van het project
wordt er een
dichtbundel
uitgegeven met de beste gedichten van de vijf edities.
4.
De organisatoren zorgen voor een zo ruim mogelijke verspreiding van het reglement in Vlaanderen en
Nederland.
5.
De poëziewedstrijd staat open voor alle professionele en amateurdichters die op 1 januari 2018 minstens
16 jaar oud zijn.
6.
De ingediende gedichten dienen opgesteld te zijn in de
Nederlandse taal
en zijn
maximaal 18 tekstregels
lang. Inzendingen in een ver
wante taal (bvb Afrikaans) kunnen ook meedingen naar een bekroning mits
ook een hertaling van het gedicht in de Nederlandse taal wordt ingediend. In dat geval wordt het gedicht
in de Nederlandse taal beoordeeld.
7.
Elke deelnemer stuurt
één gedicht
in dat
niet eerder
werd
gepubliceerd, noch op internet noch in gedrukte
vorm. Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere
wedstrijden. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord
met het wedstrijdreglement.
8.
Het winnende
gedicht wordt geselecteerd door
een jaarlijks aangestelde jury onder leiding van een
curator
.
De jury 201
8
is als volgt samengesteld:
curator
en juryvoorzitter
Karlijn Sileghem
, juryleden
Lut
de Block,
Joris Denoo
,
Philip Hoorne
en
Barbara Delft
.
J
uryleden
en hun familie
zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd
.
9.
Het gedicht kan per post of online worden ingediend.
Werkwijze per post
Het gedicht
word
t
per post
verstuurd naar
volgend adres:
Poëziepad A
-
Z,
p/a Gemeentepunt, Blokkestraat 29/1
, 8550 Zwevegem
, België
.
De inzending bestaat uit:
h
et getypte gedicht
onder
pseudoniem
het
getypte
gedicht steekt in e
en gesloten omslag met
op de voorzijde van de omslag
het
pseudoniem
de gesloten omslag bevat tevens
een blad
met
de echte
naam
van de deelnemer
,
het
pseudoniem,
de
geboortedatum,
het
adres, telefoonnummer en e
-
mailadres.
Werkwijze online
Het gedicht kan ook online ingediend worden via het
schrijfplatform
.
Ga naar de rubriek "kansen" en klik de wedstrijd “Poëzie van A tot Z” aan.
Als het gedicht ingezonden wordt via Azertyfactor, hoeft de inzending niet meer opgestuurd te worden met de
post.
 
De jury krijgt enkel de gedichten onder
pseudoniem voorgelegd.
10.
De gedichten worden ingediend tege
n
28 februari
201
8
.
De poststempel
van uiterlijk
27 februari
201
8
is
hiervoor be
palend
.
De winnaar van het bekroonde gedicht
wordt
zo
spoedig
mogelijk op de hoogte
gebracht
.
11.
Aan deze wedstrijd
zijn g
ee
n geldprijzen verbonden.
Het bekroonde gedicht wordt
gematerialiseerd
op
een specifiek punt
langs
de spoorwegbedding
en maakt op die manier deel uit van het
Poëziepad van
Avelgem tot Zwevegem.
De
materialisatie kan in diverse materialen
hout,
steen, staal, kunststof
gebeuren
en
aldus wordt het gedicht een poëtisch baken
op het tracé van de wandel
-
en fietsroute.
12.
De laureaat
en
alle deelnemers worden uitgenodigd op de bekendmaking
en onthulling van het
bekroonde gedicht
op
zondag
27 mei
2018
.
13.
De deelnemers behouden hun
auteursrechten.
Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan zij er evenwel
mee akkoord dat de organisatie vrijelijk, mits melding maar zonder financiële tussenkomst, gebruik
kan
maken van de ingediende gedichten
zoals voor promotie,
tentoonstelling
,
publicatie
i.v.m.
Poëziepad
Avelgem
-
Zwevegem.
14.
Binnen het
meerjaren
project kan er per dichter maar één gedicht gematerialiseerd worden.
15.
Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch
briefwisseling mogelijk.
De
organisatie is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen gedichten
en het ingestuurde gedicht
wordt
niet
teruggezonden.
Deelnemers die plagiaat plegen op enigerlei wijze, die zich onder meerdere namen inschrijven of zich op
één
of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten
.
Idem voor onvolledige
inzendingen
.

Ka